top of page

(Send an email to info@anketusveld.com to receive this privacy statement in english)

 

Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership,  gevestigd aan 8585 w stark street, Portland, OR, 97229, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.anketusveld.com 8585 w stark street
Portland, OR, 97229 +1 5039014635

 

Anke Tusveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership Hij/zij is te bereiken via info@anketusveld.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam en achternaam

- Emailadres

- Internetbrowser en apparaat type

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anketusveld.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership) tussen zit. Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership bewaart je gegevens zolang je onze nieuwsbrief en/of andere online diensten, zoals Latifa of Talent identification ontvangt. Wij bewaren je gegevens 1 jaar nadat deze dienst stopt. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership verstrekt geen gegevens aan derden,  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anketusveld.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anketusveld.com

Anke Tusveld - Talent & Authentic Leadership bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  >1 jaar  > Wij hanteren 1 jaar aangezien de dienst waarvoor jij je hebt ingeschreven, wellicht binnen deze termijn herstart wordt. 
 

bottom of page